Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

30 november 2013

Plan van Aanpak Toegankelijkheid vastgesteld

Nicolette Besemer (cluster Stadsdeelgroepen) heeft 20 november jl. tijdens de Raadscommissie Zorg ingesproken over het Plan van Aanpak Toegankelijkheid. Toegankelijkheid staat hiermee weer serieus op de agenda van het College van B&W en de gemeenteraad. Op basis van dit plan kunnen we de raadsleden en bestuurders aanspreken op hun verantwoordleijkheden. Punten van zorg zijn het ontbreken van een planning én budget. We gaan de raad hierover nog een aanvullende brief sturen.

We verwachten dat met dit plan de toegankelijkheid van de openbare ruimte aanzienlijk zal verbeteren. Mits ook goede afspraken worden gemaakt over de inbreng van ervaringsdeskundigheid , ook op stadsdeelniveau. We vragen om een serieuze borging en waardering van vrijwillige inzet. 

Collegebrede verantwoordelijkheid

Wethouder Eric van der Burg (Zorg) gaf aan dat hij zich minder met toegankelijkheid wil bezighouden. Niet omdat hij het te druk heeft of het niet belangrijk vindt, maar omdat toegankelijkheid een zaak van het héle college is.

Toegankelijkheid van het openbaar vervoer is bijvoorbeeld een zaak van de wethouder verkeer, de toegankelijkheid van culturele instellingen van de wethouder cultuur. Collegebrede verantwoordelijkheid is prima, maar daar moet dan wel een coördinator op gezet worden.  

Sociale toegankelijkheid krijgt aandacht

In het Plan van Aanpak is ruim aandacht voor een visie op sociale toegankelijkheid ('je welkom voelen'). We lezen eruit dat het college dit verder wil uitwerken en stimuleren. We denken graag mee over deze uitwerking  en verwachten dat er ook financiële middelen voor beschikbaar komen.

Amsterdam voorbeeldfunctie

Aan monumenten en (openbare) gebouwen wordt ook aandacht geschonken in het plan. Twee belangrijke onderwerpen: Als Amsterdam zowel haar erfgoed als de participatie van iedere inwoner en bezoeker serieus neemt, vraagt dit om een diepgaande analyse van het raakvlak van beide onderwerpen: de toegankelijkheid en bruikbaarheid van erfgoed en de aanpassing indien nodig.

We mogen van Amsterdam verwachten dat ze als hoofdstad en grootste monumentenstad een voorbeeldfunctie voor de rest van het land op zich wil nemen. 

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel