Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Onze Missie

Het is onze missie een inclusieve samenleving te realiseren, waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, chronisch zieken, en hun mantelzorgers volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij. Zij geven hier mede vorm aan.  

 

Visie

We bouwen aan een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Om dit ideaal te bereiken, werken we samen met cliënten en ervaringsdeskundigen uit onze achterban aan beleidsbeïnvloeding op het gebied van zorg, huisvesting, mobiliteit, toegankelijkheid en burger-, beleid- en arbeidsparticipatie. Daarnaast bieden we op deze terreinen onafhankelijke individuele ondersteuning aan de cliënten die dat wensen.

 

Meerjarenbeleid​​​​​​​

In 2020 hebben we met onze leden het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 vastgesteld. Klik hier om de verkorte publieksversie ervan te lezen.

 

Participatie

Wij kiezen voor participatie en eventueel co-creatie met de (ervaringsdeskundige) Amsterdammer. In een gelijkwaardige positie. Door samen te werken, elkaar te zien en daarop in te spelen. Ieders mening telt. 

 

Persoonsgerichte Zorg

We blijven ons er hard voor maken dat zorg is afgestemd op iemands persoonlijke voorkeuren en dat de zorgverlener de persoon als mens benadert, en niet als diagnose.

 

Samenvatting strategische thema’s

 

Inclusieve samenleving

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking - ook wel bekend als VN-verdrag Handicap - dient als basis voor ons werk aan een inclusieve samenleving. In dit internationale verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking vastgelegd. De komende jaren gaan we werken aan persoonsgerichte zorg en een meer inclusieve samenleving.

 

Doelstellingen

 • Meer mensen en instanties in Amsterdam en de rest van Noord-Holland hebben een beter beeld van de problemen, waarmee mensen met een beperking in het dagelijks leven te maken hebben.
 • ‘Meedoen met een beperking’ is een terugkerend onderwerp in het publieke debat.
 • We hebben mensen met een beperking in staat gesteld tot hun recht te komen. Daarvoor werken we samen met andere partijen die een rol hebben in de uitvoering van het VN-verdrag Handicap en wetgeving die daarmee te maken heeft.
 • Met mensen met een beperking zijn we betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de plannen voor het realiseren van een inclusieve samenleving.
 • Mensen met een beperking weten dat zij het recht hebben om volwaardig mee te doen in het dagelijks leven. En weten dat ze bij ons terecht kunnen voor ondersteuning en informatie, en het behartigen van hun belangen.

 

Goed wonen

Door een tekort aan geschikte woningen voor onze doelgroepen is het dringen op de Amsterdamse woningmarkt. Daarnaast is er te weinig goede zorg en ondersteuning voor mensen die zelfstandig willen (blijven) wonen. Hier gaan we de komende jaren hard aan werken.

 

Doelstellingen

 • Medewerkers van de gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties weten meer over woonrechten, de behoeften en mogelijkheden van Amsterdammers met een beperking en hun mantelzorgers. Jaarlijks organiseren wij trainingen voor deze medewerkers.
 • Ervaringsdeskundigen worden standaard betrokken in iedere fase van de ontwikkeling en uitvoering van woonplannen en woonbeleid. Hiervoor gaan we in gesprek met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties.
 • We hebben een belangrijke rol gespeeld bij het introduceren van een woonkeurmerk voor mensen met een beperking. 

 

Persoonsgerichte zorg

Zorgverleners moeten de zorg afstemmen op de persoonlijke voorkeuren van mensen. En hen vooral als mens zien, niet als de vastgestelde ziekte. Alleen dan kunnen zij goede persoonlijke gesprekken met hun patiënten voeren.

 

Doelstellingen

 • Ons dienstenaanbod is in alle wijken bekend. We behartigen de belangen van onze doelgroepen niet alleen op stedelijk, maar ook op wijk- en/of gebiedsniveau. Onze lid-organisaties krijgen hierbij een nog belangrijkere rol als ambassadeurs en belangenbehartigers.
 • We weten of het mogelijk is om in 1 of 2 stadsdelen een cliëntenraad op te richten.
 • De invalshoek van de cliënt staat centraal bij het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Door het ondersteunen van onze platforms, clusters en werkgroepen, zodat ze gericht de politiek kunnen beïnvloeden en deelnemen aan bestuurlijke overleggen.
 • Door met ervaringsdeskundigen (zorg)instellingen, cliëntenraden en medezeggenschapsraden voor te lichten, te trainen en te ondersteunen. Jeugdwet, Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). We doen dit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg bewaakt wordt en ervaringsdeskundigen een grotere rol krijgen in de uitvoering van die zorg.
 • Met ons netwerk richten we ons meer op preventie in plaats van de acute zorg en crisisaanpak.
 • Een sluitende aanpak voor de problematiek rond mensen met onbegrepen gedrag, in ieder geval in de regio’s Amsterdam en Haarlem.
 • We hebben in de regio Amsterdam en 2 nieuwe - nog te bepalen - regio’s in Noord-Holland een platform van jongeren en ouders die lobby voeren op het gebied van jeugdhulp en passend onderwijs. Doel daarvan is betere afstemming tussen de behoeften en wensen van jongeren en hun ouders en het beleid dat hen aangaat.

 

Hoe werken we hieraan?

 • Door het ondersteunen van onze platforms, clusters en werkgroepen, zodat ze gericht de politiek kunnen beïnvloeden en deelnemen aan bestuurlijke overleggen.
 • Door met ervaringsdeskundigen (zorg)instellingen, cliëntenraden en medezeggenschapsraden voor te lichten, te trainen en te ondersteunen.
 • Door het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten die vastlopen bij het vinden van passende zorg, aangepast vervoer, (beschermd) wonen, of andere ondersteuning of voorzieningen.
 • Door vanuit ons Centrum voor Cliëntervaringen onderzoek te doen, waaraan ook ervaringsdeskundigen als onderzoekers meedoen.