Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Onze Missie

In 2016 hebben we met onze leden onze nieuwe strategische koers 'Op weg naar 2020' vastgesteld. Dat was nodig door alle veranderingen binnen de samenleving en in het veld. Met name als het gaat om nieuwe wetgeving, waar veel Amsterdammers mee te maken hebben gekregen.

 

Partnerschap

Wij kiezen voor partnerschap met de (ervaringsdeskundige) Amsterdammer. In een gelijkwaardige positie. Door samen te werken, elkaar te zien en daarop in te spelen. Ieders mening telt. 


We zijn nog druk bezig met het uitwerken van de manier waarop we dit partnerschap op de langere termijn in de praktijk willen brengen. 

 

Positieve Gezondheid

We gebruiken het gedachtegoed en model van Positieve Gezondheid daarvoor, omdat het kan helpen in het realiseren van partnerschap. We richten onze inzet altijd al op:

 • Het vergroten van deelname aan de maatschappij.
 • De eigen regie van groepen of individuen voor zo ver zij en hun onringende netwerk dat zelf kunnen invullen. 

 

Andere belangrijke onderdelen van onze missie zijn:

 

 • Thematisch werken
  We werken met Amsterdammers aan vraagstukken en thema’s die spelen op een integrale manier. Zoals in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld. En dit is terug te zien in onze werkwijze binnen de vereniging en werkorganisatie.

 • Cliëntenbelang als samenwerkingsplatform
  We vormen een platform waar leden, platforms en niet-leden (individuen) elkaar ontmoeten en werken aan de belangrijkste thema’s.
 • Aanbod in Noord-Holland
  We bieden dienstverlening aan voor gemeenten, cliëntenraden en zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland.
 • Kennisontwikkeling in de werkorganisatie
  Cliëntenbelang Amsterdam ontwikkelt zich verder als professionele organisatie om Amsterdammers en organisaties zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en met hen samen te werken. De kennisontwikkeling richt zich op project- en programmamanagement, kennisdeling, acquisitiekracht en samenwerkingsvaardigheden.  

 

Een inclusieve samenleving begint door te kijken naar het individu: door hem te zien (wie ben je), te horen (wat wil je) en te luisteren naar zijn netwerk (wie staat er naast je).

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Onze Visie

Bij een nieuwe stategische koers hoort ook een nieuwe visie: waar willen we staan in 2020?

 

 • In 2020 kunnen we álle Amsterdammers met een ondersteuningsbehoefte of zorgvraag en daarmee samenhangende behoefte op aangrenzende domeinen als wonen, inkomen en participatie ondersteunen. Dus ook groepen die we nu nog niet bereiken.
 • We zijn een stevige koepelorganisatie met autoriteit, die mensen de gevraagde steun kan bieden. We treden veel meer naar buiten, communiceren meer, zijn zichtbaar en herkenbaar mede door een duidelijke positionering.
 • Daarmee dragen we in 2020 nog meer bij aan een inclusieve, toegankelijke, kleurrijke (en humane) samenleving. Iedere Amsterdammer kan zeggenschap over zijn leven uitoefenen, eventueel door Cliëntenbelang ondersteund. We denken in mogelijkheden, kansen, verbinden en bieden perspectief.
 • Een inclusieve samenleving begint door te kijken naar het individu: door hem te zien (wie ben je), te horen (wat wil je) en te luisteren naar zijn netwerk (wie staat er naast je).
 • Partnerschap van de Amsterdammer in zorg en welzijn is dichterbij.
 • In Nederland behoren we tot de koplopers in het praktische maken van de visie op Positieve Gezondheid. Het model wordt gebruikt om welzijn, preventie en zorg met elkaar te verbinden. Het draagt daardoor bij aan integraal denken en een integrale benadering van de Amsterdammer met een ondersteuningsvraag.