Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Onze Missie

Ieder mens is meer dan zijn ziekte of beperking. Versterking van eigen regie en participatie, hoe klein ook, is wenselijk en mogelijk. Cliëntenbelang Amsterdam zet zich daarom in voor het vergroten van de eigen regie, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van cliënten*, rekening houdend met de grenzen van hun zelfredzaamheid en die van het omringende netwerk. In 2020 hebben we met onze leden het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 vastgesteld. Klik hier om de verkorte publieksversie ervan te lezen.

 

Cliëntenbelang Amsterdam komt op voor álle inwoners van Amsterdam die beperkingen ondervinden door een lichamelijke handicap, (chronische) ziekte, verstandelijke of psychische beperking of om een andere reden gebruik maken van gezondheidszorg, welzijn en andere dienstverlening.
 
* Daar waar wij cliënten noemen, bedoelen wij tevens de mantelzorgers.

 

Partnerschap

Wij kiezen voor partnerschap met de (ervaringsdeskundige) Amsterdammer. In een gelijkwaardige positie. Door samen te werken, elkaar te zien en daarop in te spelen. Ieders mening telt. 


Positieve Gezondheid

We omarmen het gedachtegoed en model van Positieve Gezondheid. We richten onze inzet daarbij op:

 • Het vergroten van deelname van kwetsbare Amsterdammers aan de maatschappij.
 • Het versterken van de eigen regie van groepen of individuen voor zo ver zij en hun omringende netwerk dat zelf kunnen invullen. 

 

Andere belangrijke onderdelen van onze missie zijn:

 

 • Thematisch werken
  We werken met Amsterdammers aan vraagstukken en thema’s die spelen op een integrale manier. Zoals in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld. En dit is terug te zien in onze werkwijze binnen de vereniging en werkorganisatie.

 • Cliëntenbelang als samenwerkingsplatform
  We vormen een platform waar leden, platforms en niet-leden (individuen) elkaar ontmoeten en werken aan de belangrijkste thema’s.
 • Aanbod in Noord-Holland
  We bieden dienstverlening aan voor gemeenten, cliëntenraden en zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland.
 • Kennisontwikkeling in de werkorganisatie
  Cliëntenbelang Amsterdam ontwikkelt zich verder als professionele organisatie om Amsterdammers en organisaties zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en met hen samen te werken. De kennisontwikkeling richt zich op project- en programmamanagement, kennisdeling, acquisitiekracht en samenwerkingsvaardigheden.  

 

Onze visie

 • Cliëntenbelang Amsterdam is als samenwerkingsplatform sterk verankerd in het Amsterdamse veld van maatschappelijke en (semi)publieke organisaties en ondernemingen.
 • Cliëntenbelang Amsterdam redeneert vanuit de gedacht van positieve gezondheid, oftewel het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. 
 • Op onafhankelijke wijze ondersteunt en versterkt zij cliënten die gebruik maken van gezondheidszorg, welzijns- en maatschappelijke dienstverlening en openbare voorzieningen.
 • Dit doet zij door hen een stem te geven samen met ervaringsdeskundigen richting overheid, zorgverzekeraars, bedrijfsleven en dienstverlenende organisaties actief op het terrein van zorg, wonen, inkomen en participatie. 
 • Het perspectief van de cliënten is leidend voor alle  activiteiten van Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Kerndoelstellingen

 • Ondersteunen  en  versterken van cliënten om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. 
 • Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diensten en voorzieningen door  middel van Individuele en collectieve belangenbehartiging.