Platform Mantelzorg Amsterdam

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam en maakt onderdeel uit van Cliëntenbelang Amsterdam. Het PMA streeft er naar dat mantelzorgers zich bewust worden van hun positie en naar meer waardering en (h)erkenning voor hun werk. Onze inzet is de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen. En hun stem te laten doorklinken in het beleid van zowel de gemeente als andere betrokken organisaties. We leveren geen individuele ondersteuning van mantelzorgers; andere organisaties bieden deze in de stad aan. Afgelopen mei vierde het platform haar 12,5 jarig bestaan

 

Wat is mantelzorg?

Onder mantelzorg verstaan we:

 

"Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft."

 

In gesprekken met onder meer de gemeente Amsterdam is deze definitie onderschreven en overgenomen in gemeentelijke stukken en die van de SIGRA.

 

Hoe werken we?

Hoe weten we wat mantelzorgers belangrijk vinden? De kern van het platform bestaat uit mantelzorgers of mensen die ervaring en affiniteit hebben met mantelzorgers. Zij weten wat onder mantelzorgers leeft en waar mantelzorgers tegen aan lopen. Ook krijgen we signalen via:

 • Voorlichtingen tijdens informatiebijeenkomsten, mantelzorglunches, Alzheimercafés, en van patiëntenorganisaties en organisaties, zoals gehandicaptenplatforms of Wmo-raden.
 • Onze cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit de stad.
 • Beroepskrachten die zich met mantelzorg bezighouden.
 • Regelmatig overleg met relevante organisaties, zoals MarkantMantelzorgsteunpunten Amsterdam en welzijnsorganisaties.
 • Via kranten, radio, televisie, sociale media en nieuwsbrieven van MantelzorgNL, Movisie en Vilans.
 • Het organiseren van en deelname aan bijeenkomsten. Onze kerngroepleden bezoeken regelmatig bijeenkomsten over mantelzorg.

 

Wat doen we met de signalen?

De signalen die we krijgen bespreken we onder andere met de gemeente Amsterdam, bedrijven en instellingen. De gemeente is met de stadsdelen verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast adviseren wij de gemeente gevraagd en ongevraagd over actuele beleidsonderwerpen. Onze standpunten verspreiden we via allerlei communicatiekanalen, zoals onze nieuwsbrief en Twitter-pagina.

 

Flyer

Klik hier om onze flyer te lezenATTENTIE: het mailadres in deze folder klopt helaas niet. Het juiste is: platformmantelzorg@clientenbelangamsterdam.nl

 

Malene3webedit.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malène Duijst (coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam) op (020) 75 25 162 of via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png

 

 

Nieuwsbrief

Jaarstukken en adviezen

vierk-cb-fietsen.jpg

Onze jaarstukken en (gevraagde en ongevraagde) adviezen kunt u hier vinden.

Lees meer >>

Belangrijkste resultaten 2018

 • Enkele politieke partijen hebben Hulp bij het huishouden en de positie van kinderen opgepakt en moties ingediend. Resultaat: gemeente heeft haar beleid aangepast.
 • Meer mensen met diverse achtergronden bereikt met onze standpunten.
 • Gastlessen gegeven op een ROC aan studenten over mantelzorg.
 • 2 achterbanbijeenkomsten over de diversiteit en dilemma's van mantelzorgers. 
 • Mantelzorg is één van de 6 speerpunten in het Manifest 'Zelf doen, Meedoen en Kwaliteit' van Cliëntenbelang Amsterdam.
 • De uitkomsten van onze gesprekken en bijeenkomsten hebben we besproken met relevante organisaties en meegenomen in onze beleidsplannen en speerpunten voor 2019. Lees meer....