Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Platform Mantelzorg Amsterdam

Het Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA) behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam en maakt onderdeel uit van Cliëntenbelang Amsterdam. Het PMA streeft er naar dat mantelzorgers zich bewust worden van hun positie en naar meer waardering en (h)erkenning voor hun werk. Onze inzet is de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen. En hun stem te laten doorklinken in het beleid van zowel de gemeente als andere betrokken organisaties. We leveren geen individuele ondersteuning van mantelzorgers; andere organisaties bieden deze in de stad aan. Afgelopen mei vierde het platform haar 12,5 jarig bestaan

 

Wat is mantelzorg?

Onder mantelzorg verstaan we:

 

"Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis. De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft."

 

In gesprekken met onder meer de gemeente Amsterdam is deze definitie onderschreven en overgenomen in gemeentelijke stukken en die van de SIGRA.

 

Hoe werken we?

Hoe weten we wat mantelzorgers belangrijk vinden? De kern van het platform bestaat uit mantelzorgers of mensen die ervaring en affiniteit hebben met mantelzorgers. Zij weten wat onder mantelzorgers leeft en waar mantelzorgers tegen aan lopen. Ook krijgen we signalen via:

  • Voorlichtingen tijdens informatiebijeenkomsten, mantelzorglunches, Alzheimercafés, en van patiëntenorganisaties en organisaties, zoals gehandicaptenplatforms of Wmo-raden.
  • Onze cliëntondersteuners, beleidsmedewerkers en ervaringsdeskundigen uit de stad.
  • Beroepskrachten die zich met mantelzorg bezighouden.
  • Regelmatig overleg met relevante organisaties, zoals Markant, het Expertisecentrum Mantelzorg en welzijnsorganisaties.
  • Via kranten, radio, televisie, sociale media en nieuwsbrieven van Mezzo en Vilans.
  • Het organiseren van en deelname aan bijeenkomsten. Onze kerngroepleden bezoeken regelmatig bijeenkomsten over mantelzorg.

 

Wat doen we met de signalen?

De signalen die we krijgen bespreken we onder andere met de gemeente Amsterdam, bedrijven en instellingen. De gemeente is met de stadsdelen verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast adviseren wij de gemeente gevraagd en ongevraagd over actuele beleidsonderwerpen. Onze standpunten verspreiden we via allerlei communicatiekanalen, zoals onze nieuwsbrief en Twitter-pagina.

 

Klik hier om onze flyer te lezen.

 

Nieuwsbrief

Jaarstukken en adviezen

vierk-cb-fietsen.jpg

Onze jaarstukken en (gevraagde en ongevraagde) adviezen kunt u hier vinden.

Lees meer >>

Belangrijkste resultaten 2017

  • Enkele politieke partijen hebben onderdelen van het mantelzorgbeleid aangepakt, waaronder een motie die als resultaat heeft dat er een onderzoek is gestart naar de effectiviteit van mantelzorgondersteuning in Amsterdam. PMA zit in de klankbordgroep.
  • Aandacht voor jonge mantelzorgers en hun positie. De gemeente wil dat er meer  verhalen komen uit de praktijk waaruit blijkt dat gezinnen extra worden belast als de minderjarige kinderen worden meegewogen bij de indicatie Hulp bij huishouden.
  • Onze missie/visie en prioriteiten voor 2018-2020.

 

Malene Duijst december 2018 klein.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malène Duijst (coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam) op (020) 75 25 162 of via m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png