9 november 2010

Reactie op Gemeentebegroting 2011

Met de gemeentelijke bezuinigingen voor 2011 dienen zich zware tijden aan voor de gemeente Amsterdam en dus voor haar haar inwoners. De gemeente moet flink bezuinigen. De gemeente stelt dat getracht is de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen. In een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad spreken wij onze vrees uit dat meer mensen met een beperking de komende jaren een beroep zullen moeten doen op voorzieningen van het armoedebeleid.

 

Opeenstapeling

Dat wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van landelijke maatregelen (verlaging van de zorgtoeslag, heffen van eigen bijdragen voor psychiatrische hulp, bezuiniging op participatiebudgetten) en de versobering van de welzijns- en zorgvoorzieningen. Bij het nemen van maatregelen vinden wij het belangrijk dat niemand als gevolg van deze stapeling van maatregelen onder het bestaansminimum mag komen. En daardoor geen gebruik meer kan maken van voorzieningen en in een sociaal isolement geraakt.

 

Regiegroep

Daarom adviseren wij de gemeente met klem een stedelijke regiegroep te benoemen die alle maatregelen en wijzigingen toetst. Zo kunnen mogelijke stapeleffecten worden voorkomen.  

                                                         

 

Deel dit artikel