14 februari 2011

Reorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam

Hieronder volgt de inhoud van de brief die namens onze directeur Ad Warnar is verstuurd aan onze stakeholders over de reorganisatie die wij als gevolg van onze verslechterde financiële situatie moeten doorvoeren.

 

Wegvallen subsidie

Per 2011 – 2012 stopt de provincie Noord-Holland haar subsidie aan onze organisatie. Deze gaat gepaard met een lichte daling van de gemeentelijke subsidie, een forse stijging van onze huisvestingslasten en een autonome stijging van de personele lasten. Een snelle rekensom leerde ons dat niet ingrijpen onverantwoord zou zijn, dus was de huidige reorganisatie voor het voortbestaan van Cliëntenbelang Amsterdam onvermijdelijk.

Gevolgen

Wat betekent dat voor onze organisatie? De reorganisatie heeft personele gevolgen, zowel voor de ondersteunende taken als de beleidsafdeling. De ondersteunende afdeling zal in een kleinere samenstelling taken gaan bundelen. Door het wegvallen van een aantal beleidsmedewerkers wordt het Werkplan 2011, in overleg tussen directie en beleidsmedewerkers, aangepast. Gezien het krappere budget ontkomen we niet aan het schrappen van enkele activiteiten en projecten. Te zijner tijd informeren wij u over welke activiteiten behouden blijven.

 

Toekomstbestendig

Cliëntenbelang Amsterdam gaat nu bouwen aan een organisatie die toekomstbestendig is. We willen minder afhankelijk zijn van enkele grote financiers. Wat ons in de nabije toekomst staat te wachten – bezuinigingen en landelijke ontwikkelingen binnen het veld van patiënten- en cliëntenorganisaties -   overzien we nu nog niet. Daarom zijn we bij deze reorganisatie uitgegaan van wat we wel weten en aan financiering krijgen. Op basis daarvan gaan we de nieuwe organisatie inrichten, met onder meer een projectorganisatie, die flexibel is en veranderingen in financiering kan opvangen.

 

Toegevoegde waarde

Met het oog op een stabiele toekomst moet Cliëntenbelang Amsterdam haar toegevoegde waarde voor de Amsterdamse samenleving blijven bewijzen. Daarom komt het accent te liggen op de collectieve belangenbehartiging, het bieden van hoge kwaliteit van advies en het dienen als spreekbuis van het cliëntenperspectief. De nieuwe organisatie gaat werken op basis van thema’s, omdat het alle doel- en profijtgroepen, waarvoor wij ons inzetten, met elkaar verbind. Dit past beter bij de collectieve doelstelling van de vereniging.

 

Directie

De directie blijft in stand, maar wel met een verschuiving van taken voor onze adjunct-directeur Monica Lamperjee. Binnen haar takenpakket krijgt zij, naast de interne organisatie, de verantwoordelijkheid voor het opzetten en aansturen van een krachtige projectorganisatie. Als directeur blijf ik verantwoordelijk voor de strategische en inhoudelijke richting van de organisatie, samenwerking en netwerken.

 

Met deze reorganisatie worden stevige, maar duidelijke keuzen gemaakt, met als uitgangspunt de Amsterdammers waarvoor wij werken. Dit vraagt veel van onze medewerkers én lidorganisaties. Over bepaalde zaken zullen we niet direct duidelijkheid kunnen verschaffen en ik hoop dat u hier begrip en geduld voor zult opbrengen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.   

 

Deel dit artikel