Life Coach

Het project Life Coach biedt individuele ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of functiebeperking bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van coaching door ervaringsdeskundigen.

Download hier de folder van het project Life Coach.

De coachtrajecten zijn erop gericht de kwaliteit van leven en stuurkracht van de deelnemers te vergroten, zodat zij de eigen kracht hervinden en beter in staat zijn om sociaal en maatschappelijk te participeren. Gelijkwaardigheid en herkenning  zijn een belangrijke meerwaarde van deze vorm van coaching. Uit de pilot van het project is gebleken dat life coaching substantiële positieve effecten heeft. 

Aanleiding

Mensen met een functiebeperking of chronische ziekte worden geconfronteerd met tal van persoonlijke, praktische en sociale  belemmeringen. De sociale omgeving stelt hoge eisen aan hun zelfredzaamheid en weerbaarheid, terwijl op meerdere levensterreinen sprake is van verlies van mogelijkheden. 

Zij kunnen geconfronteerd worden met regieverlies, gebrek aan zicht op toekomstperspectieven, een lage levenskwaliteit en een verhoogd risico op sociaal isolement en depressieve klachten. Ondersteuning en empowerment zijn dan onontbeerlijk. Professionele hulpverlening kan maar ten dele voorzien in de behoefte aan gelijkwaardige ondersteuning en empowerment.

Juist ondersteuning door ervaringsdeskundigen kan hierop een waardevolle aanvulling zijn. Voor een deel van de beoogde doelgroep is het verlies van begeleiding als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel de aanleiding om lifecoaching aan te bieden.  

Doel

Het doel van het project is het versterken van de kwaliteit van leven, de stuurkracht en de participatiemogelijkheden van mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte.  

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over het project Life Coach kunt u bellen met Annemiek Scheijde (projectleider) op 06 42 68 14 53 of via a.scheijde@clientenbelangamsterdam.nl U kunt zich ook bij haar voor een coachingtraject aanmelden.

Perbericht van 7 april 2015

Folder van het project LifeCoach

Hartelijk dank voor uw reactie. Deze is in goede orde ontvangen. Indien uw reactie voldoet aan onze huisregels plaatsen wij uw reactie op onze website.
Reactie plaatsen

UULRIKA ALTHUIS op 27-09-2015 om 04:00:
Via mijn computer heb ik geprobeerd u te bereiken en informatie aan te vragen. Dat lukt niet (verouderde laptop/geen printer en daarom wil ik graag een folder met nadere informatie over het life coach project ontvangen. Mijn adres is Keizersgracht 95 B1 1015CH en het telefoonnummer is 020-4211508. Met dank voor de moeite, Uulrika Althuis.

Onze coaches v.l.n.r. achterste rij: Nico, Gabriël, Mariska, Renée, Annelies. Voorste rij: Annemiek, Melanie, Astrid. Niet op de foto: Jutta en Leonor.